Smarty: Array ( ) 1
php: Array ( ) 1
php: Array ( ) 1
antUserStatusInfo: Array ( [UserStatusFromSession] => Array ( [success] => 1 [antUserLoggedIn] => [antUserMail] => [antUserId] => 0 [antUserGroup] => [antState] => [antArea] => [antCountry] => [antAutoCountrie] => [antAutoUser] => ) [UserStatusChecked] => Array ( [antUserStatusSuccessful] => 0 [antUserStatusDoNothingMore] => 0 [antUserLoggedIn] => 0 [antUserLoginStep] => 0 [antKeineSession] => 0 [antKeineCookies] => 0 ) ) 1
ATSD Cookie: false--- Status beforeSet: false--- Status AfterSet: false--- Status OhneSet: false--- Status SessionID: gmi915u4tjt51beblem07b5df0-- Cookie2: --- Status SessionID3: gmi915u4tjt51beblem07b5df0--
Heeft u vragen of problemen in onze webshop?
Bel ons dan +31 208 20 38 63 of schrijf ons een bericht!
Aanbieding uitsluitend voor handelaars & bedrijven

AHV

Algemene Handelsvoorwaarden

§ 1 Geldigheid van de bepalingen


1. Onze leveringen, diensten en aanbiedingen geschieden uitsluitend op basis van de onderhavige Algemene Handelsvoorwaarden. Zij zijn derhalve ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, ook al zijn deze niet nogmaals uitdrukkelijk overeengekomen. Door aanvaarding van ons aanbod gaat de klant akkoord met deze Algemene Handelsvoorwaarden. Wanneer ons aanbod door de klant wordt bevestigd in afwijking van onze algemene voorwaarden, zijn ook dan alleen onze Algemene Handelsvoorwaarden van toepassing, ook als wij niet weerspreken. Afwijkingen zijn slechts van toepassing indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn bevestigd. Indien de klant niet instemt met de bovengenoemde aanpak, dient hij daar uitdrukkelijk en per omgaande in een speciale brief op te wijzen. Wij behouden ons het recht voor, in dat geval, het aanbod in te trekken, zonder dat tegenover ons enigerlei aanspraak kan worden gemaakt.

2. Onze Algemene Handelsvoorwaarden zijn ook van toepassing, indien wij terwijl wij kennis hebben van tegenstrijdige of van onze Algemene Handelsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van een klant de leveringen of diensten aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren.

3. Onze Algemene Handelsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op vennootschappen in de zin van § 310 lid 1 BGB (Duits BW).

 

§ 2 Het aanbod en de sluiting van een contract

 

1. Onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn alleen en uitsluitend gericht op ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits BW). De klant verzekert dat hij ondernemer is. Onze
aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend, voor zover uit de orderbevestiging niet het tegendeel blijkt.

2. Indien de bestelling van de klant als offerte in de zin van § 145 BGB moet worden gekwalificeerd, is de klant gedurende een week aan deze offerte gebonden. Bij bestelprocessen in onze webshop geeft de klant door te klikken op de knop“Kopen“ een bindende bestelling van de artikelen in de
winkelwagen af, waaraan hij gedurende 1 week gebonden is. De bevestiging van ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk na ontvangst van de bestelling per e-mail, fax of brief.

3. Een bindend contract komt tot stand door de verzending van de orderbevestiging, maar uiterlijk bij de levering van de bestelde goederen. Wij zijn verplicht om een eventuele afwijzing van de bestelling onmiddellijk na opheldering van de leverbaarheid per e-mail, fax of brief schriftelijk te melden.

4. Tekeningen, illustraties, afmetingen, gewichten of andere leveringsgegevens kunnen in de noodzakelijke mate worden gewijzigd - voor zover de waarde van onze prestatie hierdoor niet negatief wordt beïnvloed - uit hoofde van operationele eisen. Een dergelijke wijziging is slechts uitgesloten
indien deze gegevens uitdrukkelijk als bindend zijn aangemerkt.

5. Wij behouden ons het eigendomsrecht en auteursrechten voor op illustraties, tekeningen, berekeningen, kostenramingen en andere documenten; deze mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit geldt met name voor documenten die als „vertrouwelijk“ zijn aangeduid. De klant heeft onze uitdrukkelijke toestemming nodig alvorens deze aan derden door te geven. Alle illustraties, tekeningen en andere documenten die tot de aanbiedingen behoren, dienen ons op verzoek onmiddellijk teruggezonden te worden, indien de bestelling niet bij ons wordt geplaatst.

6. Voor kennelijke fouten en afwijkingen in prijslijsten, facturen of bevestigingen behouden wij ons het recht voor tot correcties en herberekening. Het risico van overdrachtsfouten is voor rekening van de klant.

7. Voor zover de klant documenten zoals tekeningen, monsters,modellen e.d. dient te verstrekken, is de klant aansprakelijk voor juistheid van de inhoud, technische uitvoerbaarheid en volledigheid; wij zijn niet gehouden tot het uitvoeren van een controle. De klant is ervoor aansprakelijk, dat de rechten van derden niet worden geschonden door het gebruik van dergelijke documenten en zal ons vrijwaren tegen alle nadelen die voortvloeien uit een dergelijke inbreuk op rechten.

 

§ 3 Reikwijdte van de prestatieverplichting

 

1. Voor de inhoud en omvang van onze leveringen of diensten is, voor zover opgemaakt, onze schriftelijke orderbevestiging maatgevend. Wij hebben echter het recht om zonder navraag bij de klant een technisch ontwerp of een materiaal te gebruiken dat afwijkt van de orderbevestiging, mits dit niet leidt tot verslechtering van het geleverde.

2. Beschermingsmiddelen worden geleverd voor zover dit wettelijk voorgeschreven of uitdrukkelijk overeengekomen is. De klant is verplicht om ons tijdig op de hoogte te stellen van de milieu- en ongevallenpreventievoorschriften die op de plaats van installatie gelden. Kosten voor dergelijke voorzieningen zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij in de orderbevestiging iets anders vermeld wordt. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de milieu- en ongevallenpreventievoorschriften
die op de plaats van installatie gelden.


§ 4 Prijzen / Betalingsvoorwaarden / Verzendkosten


1. Bij ontstentenis van enige bijzondere overeenkomst gelden
de prijzen „af fabriek“, inclusief het laden in de fabriek,
maar exclusief verpakking en verzending.


2. De wettelijke belasting toegevoegde waarde is niet in onze prijzen inbegrepen; deze wordt afzonderlijk op de factuur aangegeven voor het wettelijke bedrag op de dag van facturering.

3. Alle kosten verbonden aan het vervoer, inclusief verzekering, zijn voor rekening van de klant.

4. Wij verzenden uitsluitend met UPS. De verzendkosten kunt u vinden op onze homepage www.joke-technology.de. Voor goederen die vanwege hun omvang en/of gewicht alleen per expediteur kunnen worden verzonden, gebeurt de verzending door de expeditie Dachser. De verzendkosten vindt u op onze homepage www.joke-technology.de.

5. Voor de aftrek van contantkorting is een speciale schriftelijke overeenkomst vereist.
6. Wij accepteren betaling per factuur als betaalmiddel. Wij behouden ons echter uitdrukkelijk het recht voor, met name in het geval van nieuwe klanten, om alleen te leveren tegen vooruitbetaling. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging of factuur, is de koopprijs zonder aftrek binnen 14
dagen na factuurdatum verschuldigd ter betaling. In geval van betaling bij vooruitbetaling verbindt de klant zich ertoe, de koopprijs plus eventuele verpakkings-, leverings- en verzendkosten, uiterlijk 7 dagen na ontvangst van het gemelde betalingsverzoek zonder aftrek te betalen. De rekeninggegevens
worden samen met het betalingsverzoek meegedeeld.

7. In geval van betalingsachterstand zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Bijgevolg ligt de vertragingsrente voor een jaar momenteel 8 procentpunten boven de basisrentevoet. Het claimen van verdere schadevergoeding is niet uitgesloten.

8. De klant heeft slechts recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Hetzelfde geldt ook voor het beroep op een retentierecht voor dergelijke tegenvorderingen, voor zover deze vorderingen niet op dezelfde contractuele verhouding berusten.

9. Alle belastingen, vergoedingen en andere heffingen buiten de Bondsrepubliek Duitsland zijn voor rekening van de klant. De klant dient tevens op eigen kosten te voorzien in goedkeuringen van overheidswege, met name invoervergunningen.

 

§ 4a Factuur


Om logistieke redenen behouden wij ons het recht voor, de factuur in elektronische vorm te verzenden. In dat geval wordt de factuur per e-mail verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres en is gratis. De klant moet ervoor zorgen dat alle elektronische facturen door ons naar
behoren kunnen worden bezorgd. De klant is verplicht, ons- joke Technology GmbH, Asselborner Weg 14-16 in D-51429 Bergisch Gladbach, E-mailadres: erechnung@joke.de. Fax: +49 (0)2204 839 426 onmiddellijk schriftelijk of in tekstvorm op de hoogte te stellen van elke wijziging in het
e-mailadres waarnaar de facturen moeten worden verzonden.

 

§ 5 Aankooprisico


Een aankooprisico wordt niet door ons geaccepteerd, ook niet bij een koopovereenkomst voor een generiek product. Wij zijn alleen gehouden tot levering van goederen uit onze voorraad en van de bij
onze leveranciers bestelde goederen.


§ 6 Levertijd


1. De opgaven van de levertijden in onze webshop zijn te begrijpen als te verwachten levertijden. De levertijd is gebaseerd op onderlinge afspraken. Tenzij anders is overeengekomen, vangt zij aan op de datum van de orderbevestiging, maar in geen geval vóór de ontvangst van de door de klant te verstrekken documenten, opgaven, door hem te bevestigen vrijgaven, de door de klant eventueel te betalen aanbetaling alsmede de nakoming van zijn andere verplichtingen en niet voordat alle technische vragen zijn opgehelderd.

2. De levertijd wordt geacht te zijn nagekomen indien het geleverde de fabriek aan het einde van de levertijd heeft verlaten of indien aan de klant is medegedeeld dat de goederen gereed zijn voor verzending.

3. Een door ons bevestigde leveringsdatum is altijd onder voorbehoud van correcte, volledige en tijdige levering aan onszelf. De leveringsverplichting van onze kant vervalt indien wij, ondanks een behoorlijke overeenstemmende dekkingstransactie zelf niet tijdig en correct worden beleverd en wij hiervoor niet verantwoordelijk zijn, indien wij de klant hier onverwijld van op de hoogte hebben gesteld en een eventueel voorschot onmiddellijk hebben terugbetaald.

4. De levertijd wordt - ook binnen een vertraging in de aflevering - verlengd met een redelijke termijn in geval van niet te voorziene belemmeringen, die wij ondanks de in de omstandigheden van het geval redelijkerwijs noodzakelijke zorgvuldigheid niet hebben kunnen afwenden. Het maakt niet uit of er belemmeringen ontstaan in onze fabriek of in de fabriek van een van onze toeleveranciers. Belemmeringen in de zin van de voorgaande zinnen zijn bijvoorbeeld bedrijfsuitval, bedrijfsinterventies, energieleveringsproblemen, vertragingen in de levering van essentiële grondstoffen en bouwmaterialen, stakingen en lockouts, mobilisatie, oorlog, rellen, terroristische aanslagen en
epidemieën. Van het begin en einde van dergelijke belemmeringen zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen.

5. Wanneer de belemmering in voornoemde gevallen langer dan 4 weken na de oorspronkelijk geldende levertijden voortduurt, heeft de klant het recht het contract te herroepen. Verdergaande aanspraken, in het bijzonder op schadevergoeding, bestaan niet. Indien de onder punt 4 genoemde
gebeurtenissen tot gevolg hebben dat de levering voor ons of onze onderaannemers aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt, hebben wij het recht ons uit het contract terug te trekken. De klant kan van ons de mededeling verlangen of wij binnen een redelijke termijn willen leveren of ons terugtrekken.

6. Ingeval de klant schade lijdt door een vertraging die is veroorzaakt door onze schuld, heeft hij met uitsluiting van verdere aanspraken het recht om vergoeding van de vertraging te vorderen. Dit laat echter het recht onverlet om zich uit de overeenkomst terug te trekken krachtens § 11 punt 3, dat volgens deze voorwaarden is geregeld. De vergoeding voor vertraging bedraagt voor elke volle week vertraging na het verstrijken van een wachttijd van 2 maanden 0,5 %, in totaal maximaal echter 5% van de waarde van dat gedeelte van de levering of dienst dat als gevolg van de vertraging niet
tijdig of niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. Als wij ons schuldig maken aan opzet of grove nalatigheid, of als de vertraging in de levering het gevolg is van een toerekenbare inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting, zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen;
een fout van onze vertegenwoordigers of hulppersonen valt ons toe te rekenen. Voor zover de vertraging in de levering in deze gevallen niet te wijten is aan een opzettelijke contractbreuk waarvoor wij verantwoordelijk zijn, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, kenmerkend optredende schade.

7. Indien de verzending op verzoek van de klant wordt vertraagd,indien hij in acceptatieverzuim raakt of indien hij toerekenbaar andere verplichtingen tot medewerking schendt, worden hem de kosten van opslag in rekening gebracht, te rekenen vanaf één maand na kennisgeving van gereedheid voor verzending, maar in geval van opslag in ons pand tenminste 0,5 % van het factuurbedrag, voor elke begonnen maand. Na dat een redelijke termijn is gesteld en zonder effect verstreken, hebben wij het recht op andere wijze over het te leveren product te beschikken en aan de klant met een redelijke verlengde termijn te leveren. Wij behouden ons het recht voor om verdere vorderingen in te stellen, in
het bijzonder de vordering van een hogere schade, inclusief eventuele bijkomende kosten.

 

§ 7 Aanvaarding van geleverde zaken


1. Geleverde artikelen moeten door de klant worden aanvaard,zelfs als ze kleine gebreken vertonen, onverminderd de rechten volgens § 9.

2. Wij hebben het recht om in redelijke mate deelleveringen te doen.

 

§ 8 Risico-overgang


1. Tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging, is levering af fabriek overeengekomen. Dit geldt ook indien deelleveringen in de zin van § 7 punt 2 worden gedaan of indien wij nog andere diensten hebben aangenomen, bijvoorbeeld de verzendkosten of levering en installatie. Het risico van onvoorziene teloorgang en onvoorziene verslechtering van de goederen gaat met de overdracht bij koop met verzending op het moment van levering van het te verzenden goed
aan de expediteur of enige andere voor verzending aangewezen persoon of instelling over op de klant. Op verzoek van de klant verzekeren wij de zending op zijn kosten tegen diefstal, breuk, brand- en waterschade en andere verzekerbare risico‘s.

2. Op verzoek van de klant verzekeren wij de zending op zijn kosten tegen diefstal, breuk, brand- en waterschade en andere verzekerbare risico‘s.

3. Indien de klant in acceptatieverzuim is of andere verplichtingen tot medewerking toerekenbaar schendt, gaat het risico van onvoorzien verlies of onvoorziene verslechtering van het gekochte gaat op de klant over op het moment dat hij in acceptatie- of betaalverzuim is geraakt.

§ 9 Garantie op mankementen


Wij zijn aansprakelijk voor gebreken met uitsluiting van verdere vorderingen als volgt, onverlet het herroepingsrecht van de klant zoals bepaald volgens deze voorwaarden (§ 11, punt 4):

1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor gebreken van het geleverde voor zover deze het gevolg zijn van een omstandigheid die vóór de risico-overgang bestond, in het bijzonder op grond van een foutieve constructie of een gebrekkige afwerking, en de zaak correct en onder de door ons voorgeschreven bedrijfsomstandigheden is gebruikt. Defecten en beschadigingen als gevolg van onoordeelkundige behandeling, eigenmachtige wijziging en reparatie, slechte installatie van het geleverde door de
klant of een derde en van normale slijtage zijn uitgesloten van aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor gebreken en schade veroorzaakt door overbelasting, ongeschikt materiaal, ondeugdelijke bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond en chemische, elektrochemische of elektrische
invloeden die niet in het contract zijn opgenomen.

2. De garantieclaims van de klant veronderstellen dat hij de geleverde goederen onverwijld op gebreken onderzoekt en ons binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de goederen schriftelijk in kennis stelt van kennelijke gebreken. Het bestaan van verborgen gebreken dient schriftelijk te worden gemeld binnen een termijn van 2 weken na ontdekking van de verborgen gebreken. Anders is de aanspraak op garantie uitgesloten. Voor het naleven van de termijn geldt het moment van verzenden. De volle bewijslast voor alle aanspraken berust bij de klant, speciaal voor de gebreken zelf, het tijdstip van vaststelling van het gebrek en de tijdigheid van de klacht. Klachten wegens gebreken worden door ons slechts aanvaard indien deze schriftelijk aan ons zijn meegedeeld.

3. Indien een klacht ongegrond blijkt te zijn, zijn de gemaakte kosten voor rekening van de klant. Voor zover er sprake is van een gebrek waarvoor wij verantwoordelijk zijn, hebben wij naar keuze het recht het gebrek te verhelpen of een vervanging te leveren. In geval van herstel van gebreken zullen wij de kosten slechts dragen tot maximaal het bedrag van de koopprijs. De kosten die voortvloeien uit het feit dat het gekochte naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering wordt gebracht, komen niet voor onze rekening. Daarnaast hebben wij het recht om wederom binnen een redelijke termijn een nieuwe reparatie uit te voeren als een reparatiepoging mislukt. Alleen indien ook het de herhaalde reparatie mislukt, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs te verlagen. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

4. De klant moet ons de nodige tijd en gelegenheid geven om naar ons goeddunken alle noodzakelijk geachte gebreken en vervangende leveringen te verhelpen. Indien hij dit weigert, zijn wij gevrijwaard voor de aansprakelijkheid voor gebreken. Alleen in spoedeisende gevallen van gevaar voor de bedrijfszekerheid en ter voorkoming van onevenredig grote schade heeft de klant het recht het gebrek zelf te verhelpen of door derden te laten herstellen en vervolgens van ons terugbetaling van de noodzakelijke kosten te vorderen. In het laatste geval moeten wij onmiddellijk geïnformeerd
worden over de aard en de omvang van de gebreken.

5. Verdere claims van de klant, in het bijzonder een aanspraak op schadevergoeding voor schade die niet aan het geleverde zelf is ontstaan (gevolgschade), is uitgesloten. Voor zover de klant aanspraak maakt op schadeclaims die gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of agenten, of indien wij toerekenbaar een essentiële contractsverplichting geschonden hebben, zijn wij aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen. Voor zover wij niet worden beschuldigd van een opzettelijke contractbreuk, is onze
aansprakelijkheid voor schade in deze gevallen beperkt tot de voorzienbare, kenmerkend optredende schade.

6. Aansprakelijkheid voor verwijtbaar dodelijk of lichamelijk letsel of gezondheidsschade blijft onverlet; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid volgens de Wet op de productaansprakelijkheid en voor het geval dat wij een gebrek te kwader trouw verzwegen hebben of een garantie hebben gegeven.

7. Bij ontstentenis van een speciale overeenkomst bedraagt de garantietermijn 12 maanden. De garantietermijn wordt berekend vanaf de dag van de risico-overgang. De verjaringstermijn in het geval van een beroep op de levering overeenkomstig §§ 478,479 BGB (Duits BW) blijft onverlet, die bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de levering van het gebrekkige artikel.

8. Voornoemde voorwaarden zijn navenant van toepassing indien reparatiewerkzaamheden of vervangen onderdelen gebrekkig zijn.

9. Indien het geleverde geen nieuw vervaardigd product of niette leveren diensten betreft, zijn alle garantieaanspraken uitgesloten.


§ 10 Andere vorderingen tot schadevergoeding


1. Ledere verdergaande aansprakelijkheid voor schadevergoedingdan in de voorgaande bepalingen vermeld is, is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de ingediende claim. Dit geldt met name ook voor vorderingen tot schadevergoeding wegens een precontractuele fout („culpa in contrahendo“)
een ander plichtsverzuim of wegens onrechtmatige vorderingen tot vergoeding van materiële schade conform § 823 BGB (Duits BW).

2. Voor zover onze aansprakelijkheid jegens de klant of derden uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook ten aanzien van persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.


§ 11 Herroepingsrecht van de klant


1. De klant kan zich uit het contract terugtrekken als de volledige uitvoering voor ons definitief onmogelijk wordt vóór de risico-overgang. Bovendien kan de klant zich ook uit de overeenkomst terugtrekken indien bij een bestelling van gelijksoortige zaken de uitvoering van een deel van de
levering qua aantal onmogelijk wordt en hij er een rechtmatig belang bij heeft een deellevering te weigeren; indien dit niet het geval is, heeft de klant het recht de tegenprestatie dienovereenkomstig te verminderen.

2. Indien de onmogelijkheid zich voordoet tijdens de acceptatieverzuim of door schuld van de klant, blijft de klant gehouden tot een tegenprestatie.

3. Indien wij in gebreke raken met de nakoming, heeft de klant het recht ons een redelijke nadere termijn te verlenen met de uitdrukkelijke verklaring dat hij na het verstrijken van deze termijn zal weigeren de prestatie te aanvaarden. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, heeft de
klant het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

4. De klant heeft ook het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken, indien wij een ons verleende redelijke nadere termijn voor herstel of de vervangende levering bij een gebrek waarvoor wij verantwoordelijk zijn, door onze schuld zonder resultaat laten verstrijken. Het herroepingsrecht van
de klant bestaat ook in andere gevallen van het mislukken van een reparatie of vervangende levering.

5. De klant kan zich slechts uit het contract terugtrekkenindien zijn belang bij de prestatie wezenlijk wordt geschaad.Een dergelijke waardevermindering is niet wezenlijk als de klant het geleverde blijft gebruiken.

6. Indien de klant uitsluitend of hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor omstandigheden die hem het recht zouden geven tot herroeping of indien de omstandigheid die het recht geeft tot herroeping zich tijdens het acceptatieverzuim van de klant heeft voorgedaan, is zijn herroeping uitgesloten.

 

 § 12 Waarborging van het eigendomsvoorbehoud


1. Alle door ons geleverde goederen en zaken blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen, met inbegrip van bijkomende vorderingen, vorderingen tot schadevergoeding
en verzilvering van cheques en wissels. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan, wanneer individuele vorderingen van ons in een lopende rekening worden opgenomen en het saldo is berekend en aanvaard.

2. Het bovenstaande geldt ook voor levering naar het buitenland. Indien de wettelijke voorschriften van het land van bestemming het eigendomsvoorbehoud in de bovengemelde vorm niet toelaten, verbindt de klant zich ertoe, ons gelijkwaardige zekerheden te verstrekken voor alle vorderingen op hem
waarop wij recht hebben.

3. Indien de door ons geleverde goederen en zaken met onze toestemming worden overgedragen aan een derde, die voor de klant de aan ons te betalen prijs financiert door het verstrekken van een lening of op een andere wijze, draagt de klant ons hierbij zijn zakelijk eigendomsrecht over op de geleverde
zaken, voor het geval, dat op het tijdstip van de vrijgave van de eigendom als zekerheid door de financierende derde partij al onze vorderingen op de klant nog niet zijn voldaan. Het zakelijke eigendomsrecht heeft een zodanige omvang dat de geleverde zaak terugvalt in het eigendomsvoorbehoud om onze saldovordering zeker te stellen.

4. De klant is verplicht om medewerking te verlenen aan maatregelen die wij voornemens zijn te nemen ter bescherming van onze eigendom of in plaats daarvan van een recht dat vergelijkbaar
is met de geleverde zaak. Het is hem niet toegestaan de geleverde zaak te verpanden of als zekerheid over te dragen. In geval van pandbeslagen, inbeslagnemingen of andere beschikkingen van derden, dient de klant ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en ons afschriften van de bijbehorende
beschikkingsdocumenten toe te sturen.

5. Zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan, is de klant verplicht de gekochte zaak zorgvuldig te behandelen. Wij zijn gerechtigd de geleverde zaak op kosten van de klant te verzekeren tegen diefstal, breuk, brand, water en andere schade, tenzij de klant de verzekering aantoonbaar zelf heeft afgesloten. In geval van eigen verzekering door de klant hebben wij het recht om ons door navraag bij de betreffende verzekeraar te overtuigen van het bestaan van voldoende
verzekeringsdekking.

6. In geval van een met de overeenkomst strijdige gedraging van de koper, in het bijzonder in geval van betaalverzuim of een verwijtbare verslechtering van de geleverde zaak, zijn wij gerechtigd de goederen na aanmaning terug te nemen en is de klant verplicht deze terug te geven.

7. Zolang de geleverde zaak onder ons eigendomsvoorbehoud valt, is de klant niet gerechtigd deze zonder onze toestemming door te verkopen. Als we met de doorverkoop hebben ingestemd moet de klant het eigendomsvoorbehoud aan de derde melden. Hij mag de zaak slechts verkopen onder voorbehoud van eigendomsvoorbehoud.

8. Indien de waarde van de zekerheden conform de bovenstaande leden van dit punt het bedrag van de hierdoor zekergestelde nog openstaande vordering, na aftrek van de kosten van de zekerstelling voor afzienbare duur met meer dan 20% overschrijdt, heeft de klant het recht van ons de vrijgave van
zekerheden te verlangen, voor zover de overschrijding er is.


§ 13 Plaats van uitvoering


De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uitde contractuele relatie is onze statutaire zetel te Bergisch Gladbach.


§ 14 Forum


Het forum voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, alsmede het ontstaan en de werkzaamheid ervan, met inbegrip van rechtsvorderingen op wissels en cheques is het gerecht dat voor onze statutaire zetel bevoegd is. Wij behouden ons echter het recht voor, om een vordering in te stellen op elke andere gegronde plaats van jurisdictie, zoals het hoofdkantoor van de klant.


§ 15 Toepasselijk recht

De contractuele relatie is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


§ 16 Gedeeltelijke nietigheid


Indien afzonderlijke bepalingen in dit contract ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet aan. Afspraken die afwijken van de hiervoor genoemde
bepalingen of aanvullende afspraken zijn slechts geldig in de vorm van een schriftelijke aanvullende overeenkomst bij de door partijen gesloten overeenkomst, waarin naar de gewijzigde voorwaarden
wordt verwezen. Ook voor afstand doen van deze schriftelijke vorm is de schriftelijk vorm noodzakelijk.